Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013

Website down!

Our website www.ngokane.org/ is temporarily down for maintenance.
We apologize for any inconvenience.

Until we get site back in action this will be the site You can still find info about:


Youth Centre of Kalamata's website: kentroneon.wordpress.com

Grundvig in-service training courses:

Training course on 1 - 8 of June 2013 (E-­PORTFOLIOS INTRODUCTION TO PORFOLIO DIGITIZATION AND PERSONAL DEVELOPMENT)
Training course on 8 - 15 of June 2013 (FORMAL EDUCATION MEETS NON FORMAL LEARNING, THE COMPETENCE BASED APPROACH)

Have a beautiful, meaningful and positive new year!


Contact us:
Διεύθυνση:
Plateia Othonos 10
Kalamata
24100
Greece

E-mail: info@ngokane.org
Τηλέφωνο: +302721110740
Fax: +302721095442

New program (from 15th of March both .eng & .gr)Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2013

Program of Youth Centre


Youth Centre is open from Monday to Thursday 17.00-23.00
Timetable in English:
MONDAY

First floor
17:00 – 18:30: Creative activities for children
19:00 – 20:30: Hip Hop for beginners
20:30 – 22:00: Hip Hop for advanced
22:00 – 23:00: Swing / Rock’n roll

Second floor – big room
17:00 – 18:00: Italian for beginners
18:00 – 19:00: Spanish for beginners
19:00 – 21:00: Do it yourself
21:00 – 22:00: Sign language for beginners
22:00 – 23:00: Yoga for beginners

Second floor – small room
17:00 – 18:00: French for advanced
18:00 – 19:00: French for beginners
19:00 – 20:00: German
20:00 – 21:00: Estonian
21:00 – 22:00: Lithuanian


TUESDAY

First floor
17:00 – 18:30: Creative activities for children
19:00 – 20:00: Spanish for beginners
20:00 – 21:00: Yoga for beginners
21:00 – 22:00: Salsa for beginners
22:00 – 23:00: Salsa for beginners

Second floor – big room
17:00 – 18:00: Italian for beginners
18:00 – 20:30: Sign language for advanced
20:30 – 21:30: Guitar for adults
21:30 – 23:00: Cinematographic technics

Second floor – small room
17:00 – 18:00: French for beginners
18:30 – 19:30: Greek for foreigners
19:30 – 20:30: Guitar for children
20:30 – 21:30: Spanish for beginners
21:30 – 22:30: Spanish for advanced


WEDNESDAY

First floor
17:00 – 18:00: Traditional dances for beginners
18:00 – 19:00: Traditional dances for advanced
19:00 – 20:00: Modern dances
20:00 – 21:30: Tango for beginners
21:30 – 23:00: Tai Chi

Second floor – big room
16:00 – 18:00: Make-up
18:00 – 19:30: Percussions
19:30 – 21:30: Painting
21:30 – 23:00: Bouzouki

Second floor – small room
18:00 – 19:00: Guitar for children
19:00 – 20:00: Guitar for adults
20:00 – 21:00: Guitar for children


THURSDAY

First floor
17:00 – 19:00: Do it yourself
19:00 – 20:00: Experimental groups
20:00 – 21:00: Modern dances
21:00 – 22:00: Salsa for advanced
22:00 – 23:00: Salsa for advanced

Second floor – big room
17:00 – 18:00: Italian for beginners
18:00 – 19:30: Percussions
19:30 – 21:30: Sign language for advanced
21:30 – 22:30: Sign language for beginners

Second floor – small room
17:00 – 18:00: French for beginners
18:00 – 19:00: French for advanced
19:00 – 20:00: Greek for foreigners
21:00 – 22:00: Serbian
22:00 – 23:00: German

Grundtvig In-Service Training courses


Social Youth Development is organizing two Grundtvig in-service training which might be interesting for you. Both training courses will take place in June in Kalamata, Greece. We would like to invite you in our forthcoming projects in which you can obtain the 100% of your participation costs, from your Grundtvig national agency. 

Both training courses are certified and approved by our National Agency in Greece and they are the following:

1) The first Grundtvig in-service training will take place from 1st to 8th of June 2013 in Kalamata, Greece. The topic of this training is "E -Portfolios; Introduction to portfolio digitization and personal development". Training Reference No: GR-2013-240-002
 
2) The second in-service training that Social Youth Development organizes will take place from 8th to 15th of June 2013 in Kalamata, Greece. The topic of this training course is "Formal education meets non-formal learning, the competence based approach" with Training Reference No: GR-2013-244-002.

For more details about the each training course (full description, daily program, activities) please read the attached files and visit the following website:
and search by the reference number (only): GR-2013-240-002 (for e-portfolios)

                                                               GR-2013-244-002 (for formal education meets non-formal learning)

All costs (accommodation, meals, tuition fees and travel expenses) will be fully covered for the in-service training you are interested in by Lifelong Learning Programme (Grundtvig In-service training).

The deadline to apply for one of these in-service trainings to your national agency is the 16th of January 2013. As the deadline is very close, please act fast and send us the application form as soon as possible. Then we will send you the invitation letter as well as we will support you for your application process. 

There are three simple steps that you have to follow in order to apply and get 100% fund for your expenses. The first step is to fill in the application form that we attach in this e-mail. All 3 steps are described in the attached file.

It will be a great opportunity to advance your skills in the education field, but also enjoy the culture and the seaside of our city in the summer!

If you have any further questions, don't hesitate to contact us at info@ngokane.org

E-­PORTFOLIOS INTRODUCTION TO PORFOLIO DIGITIZATION AND PERSONAL DEVELOPMENT

Training course
1-8 June 2013 | Kalamata, Peloponese, Greece
E-portfolios is an in-service Grundtvig training which aims to offer to the participants knowledge on the use of this ICT tool which can be used in Youth work & adult learning. Participants can obtain the 100% of the training costs from Grundtvig.
The specific Grundtvig seminar aims at guiding trainees to create, via a specific e-platform, their own electronic portfolios and be capable of adjusting them to their own and/or organization’s needs. As opposed to the classical portfolio enterprise defined by Stiggins (1994) as cited in Barrett (2005:4) “a collection of student work that demonstrates achievement or improvement” as well as the fact that “ a portfolio is a systematic and cumulative folder of learned material” (McLean, 1990: 78) through which the learner is not assessed only on the basis of a single performance but through a number of separate pieces of work produced over an extended period of time, the electronic portfolio as a means of alternative assessment to host trainees’ learning achievements seems to be a revolutionary assessing technique easily integrated into all learning environments.
All costs (accommodation, meals, tuition fees and travel expenses) will be fully covered by Lifelong Learning Programme the Grundtvig In-service training programme. 
The deadline to subscribe in this in - service training is 16th of January 2013There are three steps that you have to follow in order to apply and get 100% fund for your expenses. Those 3 steps are described in the attached file.
For more details about this training course (full description, daily program, activities) please read the attached files and visit the following website:
and search by the reference number (only): GR-2013-240-002.


Do download application form: click here
For more information read infopack located above:

FORMAL EDUCATION MEETS NON FORMAL LEARNING, THE COMPETENCE BASED APPROACH


Training course
8-15 June 2013 | Kalamata, Peloponese, Greece
This is a training course which took place under Youth in Action program in November 2012 and due to its success, we are repeating it under the Grundtvig program. You can obtain the 100% of the travel, board &lodging and training costs from Grundtvig.
The issue of the competence-based approach is very important in Europe’s labor market today. As emphasized in the recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning (http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_394/l_39420061230en00100018.pdf)
“As globalization continues to confront the European Union with new challenges, each citizen will need a wide range of key competences to adapt flexibly to a rapidly changing and highly interconnected world. Education in its dual role, both social and economic, has a key role to play in ensuring that Europe's citizens acquire the key competences needed to enable them to adapt flexibly to such changes”. 
In the same document, a European Reference Framework that identifies and defines the 8 key-competences for lifelong learning is given and this is the reference tool that will be used throughout this training course.
Skills acquired through Non-formal Learning (NFL) methodology are nowadays very much appreciated in almost all sections of personal and professional development. Many studies have shown that individuals who have additional, to their formal educational background, skills and competences have more opportunities to find a well paid job and continue their lifelong learning path.
The training course aims to:
- Train the participants in the methodology of NFL and to explore how NFL can be used within the framework of formal education and also as motivation for reintroducing the school drop outs to the educational system or the labour market.
- Introduce the participants to the 8 key-competences and to self assessment methods
- Explore and create new innovative educational tools/methodologies that can assist the participants in their efforts to help their target group to develop specific competences
- Provide tools for inclusion of learners with fewer opportunities
- Train the participants to create educational tools for their target group
All costs (accommodation, meals, tuition fees and travel expenses) will be fully covered by Lifelong Learning Programme the Grundtvig In-service training programme. The deadline to subscribe in this in - service training is 16th of January 2013There are three steps that you have to follow in order to apply and get 100% fund for your expenses. Those 3 steps are described in the attached file.
For more details about this training course (full description, daily program, activities) please read the attached files and visit the following website:
and search by the reference number (only): GR-2013-244-002.


Do download application form: click here
For more information read infopack located above:


Κ.Α.ΝΕ., Social Youth Development, is a non governmental, non profit Organization (NGO) based in Kalamata, Greece.

Main motive of our organization is the social development of the Messinian prefecture, and the provision of opportunities to youngsters in order to enhance their horizons, to acquire new experiences and to be helped in their professional and social development.

As an accredited sending and coordinating organization for "European Voluntary Service" program, apart from the direct service to the local community that the “Youth in Action” offers, we consider E.V.S. as a useful “tool” in order to be given the motive in creating the feeling of community spirit, social responsibility and youth development, bringing renewal and change in that.

Βασικό κίνητρο του φορέα μας, είναι η κοινωνική ανάπτυξη της περιφέρειας Μεσσηνίας και η παροχή στους νέους αυτής, διεξόδων και ευκαιριών να διευρύνουν τους ορίζοντές τους, να αποκτήσουν νέες εμπειρίες και να βοηθηθούν στην επαγγελματική και κοινωνική σταδιοδρομία τους.

Ως εγγεκριμένος φορέας αποστολής και συντονιστικός φορέας για την "Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία", εκτός από την άμεση προσφορά στην τοπική κοινωνία που προσφέρει το πρόγραμμα «Νεολαία σε Δράση», θεωρούμε την Ε.Ε.Υ. ως ένα χρήσιμο «εργαλείο» για να δοθεί το έναυσμα στην δημιουργία αισθήματος αλληλεγγύης, κοινωνικής ευθύνης και ανάπτυξης της νεολαίας, φέρνοντας την ανανέωση και αλλαγή σε αυτήν.